GinArt Architectuur
Catharina van Renneslaan 10
1217 CX Hilversum

Ginart op TwitterGinart op Facebook

Procedure Omgevingsvergunning

Nieuws >>
Beoordeling bouwplan

De gemeente toetst de vergunningaanvraag aan het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening, het Bouwbesluit en de welstandsnota. Afhankelijk van de activiteiten die worden aangevraagd, zijn er twee procedures:

Reguliere procedure
Vergunningaanvragen waarbij alleen een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, vallen onder de reguliere procedure. Gemeenten beoordelen de aanvraag in acht weken (in uitzonderingsgevallen eventueel zes weken langer). Is binnen die termijn geen besluit over de aanvraag genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch een vergunning. Dit wordt een vergunning van rechtswege genoemd.

Vergunning van rechtswege
Er mag pas met een vergunning van rechtswege gebouwd worden als de bezwaarperiode van zes weken is verstreken. Als belanghebbenden (zoals omwonenden) bezwaar aantekenen, moet de gemeente daar eerst over beslissen. De gemeente buigt zich dan opnieuw over de vergunning. In het uiterste geval kan de rechter de vergunning vernietigen.

Uitgebreide procedure
De uitgebreide procedure geldt als naast bouwen bijvoorbeeld ook een vergunning nodig is voor strijdig gebruik met de regels van het bestemmingsplan U kunt bij uw gemeente informeren over hoe en wanneer de uitgebreide procedure geldt. . Gemeenten hebben zes maanden (in uitzonderingsgevallen eventueel zes weken langer) om de aanvraag te beoordelen. Als de gemeente niet binnen de gestelde periode besluit, wordt geen vergunning van rechtswege verleend maar kan de aanvrager een dwangsom opleggen aan de gemeente. De regels daarvoor staan in de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen van toepassing. De aanvrager kan in het uiterste geval een beslissing bij de rechter afdwingen.

De termijn start op de dag dat de gemeente de aanvraag ontvangt. Als de gemeente om aanvullende stukken vraagt, dan wordt de termijn verlengd met de tijd die nodig is om die aanvullende gegevens aan te leveren. De gemeente toetst het bouwplan binnen de wettelijk gestelde termijnen en beslist daarbij of zij de vergunning verleent.

(bron: rijksoverheid.nl)
... Terug